از پاریس تا کاله از پاریس تا کاله مهاجران خوش آمدید!

2016-10-01_Calais_manifestationmigrants-AR